Algemeen, Familie en naastbetrokkenen, Nieuws, Sociaal domein, Uitgelicht

Adviesraden geven positie aan familie/naasten in de ggz

Bij de meeste personen met een (mogelijk) ernstig psychiatrisch aandoening zijn familie/naasten betrokken. Zij signaleren van dichtbij problemen en zorgen voor de patiënt. Ze voelen zich daarin nog niet altijd gezien, gehoord en gesteund door gemeenten. Met de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de aanpak van mensen met verward gedrag en de komst van de Wet verplichte ggz, neemt het belang daarvan toe. Adviesraden Sociaal Domein kunnen een belangrijke rol vervullen bij het positie geven van familie/naasten: binnen het gemeentelijk beleid én binnen de adviesraden zelf.

Lees hier het volledige bericht

Algemeen, Familie en naastbetrokkenen, Nieuws, Professionals in de ggz, Sociaal domein, Uitgelicht

Meer expertise in wijkteams én meer aandacht voor mantelzorgers.

Knelpunten in de zorg worden veruit het meest ervaren bij mensen met psychiatrische problemen, maar bijvoorbeeld ook bij mensen die zorg mijden en mensen met verslavingsproblemen, gedragsproblemen, of een combinatie van allerlei problemen.

NIVEL onderzoek wijst uit[1]: Knelpunten in de zorg worden veruit het meest ervaren bij mensen met psychiatrische problemen, maar bijvoorbeeld ook bij mensen die zorg mijden en mensen met verslavingsproblemen, gedragsproblemen, of een combinatie van allerlei problemen. Het is lastig deze mensen tijdig in beeld te krijgen, zodat al in een vroeg stadium hulp geboden kan worden. De zorgverleners signaleren daarnaast knelpunten in het zorgaanbod en de mogelijkheden om mensen door te verwijzen naar de juiste zorg.

Familievertrouwenspersonen van de LSFVP hebben inmiddels twee jaar ervaring bij de ondersteuning van mantelzorgers in het sociaal Domein. Vanuit deze ervaring onderschrijven familievertrouwenspersonen de bevindingen van het NIVEL. De LSFVP heeft daar belangrijke conclusies aan toe te voegen:

Ontbreken van expertise in wijkteams:
Familievertrouwenspersonen spraken in de afgelopen twee jaar veelvuldig met familieleden die zien dat de kwaliteit van zorg voor of de veiligheid van hun familielid niet gewaarborgd is. Mantelzorgers voelen zich enerzijds overvraagd of zijn onmachtig over het welzijn van hun zieke familielid. Het lukt vertrouwenspersonen vaak wel om zorg op gang te brengen maar constateren dat het ontbreekt aan én expertise maar vooral aan regie rond de zorg voor een psychiatrisch patiënt. Er wordt te weinig afgestemd, de continuïteit in het zorgplan ontbreek en mist een regisseur. De vertrouwenspersoon kan deze regierol niet op zich nemen, maar is wel in staat de familie te helpen bij aanspreken van professionals binnen de ggz om zo zorg voor naasten of contact met het de hulpverleners te verbeteren.

Meer betrekken van familie en naasten:
Mantelzorgers van psychiatrische cliënten raken vaak overbelast als er te weinig zorg is of wanneer een ziek familielid zorg weigert. In wijkteams zou aandacht voor de naasten kunnen leiden tot minder wanhoop en overbelasting als zorgverleners vaker actief proberen de familie te betrekken bij de zorg. Het wijkteam lijkt dergelijke expertise vaak te missen. Wij pleiten voor meer ggz-expertise en doorzettingsmogelijkheden in wijkteams evenals aandacht voor de mantelzorgers. Deze aandacht betaalt zich zeker uit.

Over de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen:
Familievertrouwenspersonen van de LSFVP hebben een achtergrond als professional in de GGZ zorg en ondersteunen familieleden die moeite hebben met de zorg voor psychiatrische patiënten, zich niet gehoord voelen of ervaren dat hun familielid met psychiatrische of verslavingsproblemen onvoldoende of onjuiste zorg krijgt. De familievertrouwenspersonen zijn verspreid over Nederland werkzaam en rechtstreeks bereikbaar via de telefoonnummers op onze website.

[1] NIVEL: Meer deskundigheid nodig voor complexe psychische problemen in de wijk

Algemeen, Familie en naastbetrokkenen, Nieuws, Uitgelicht

Ervaringen van een familievertrouwenspersoon

Het is alweer twee jaar geleden dat ik mijn debuut maakte als familievertrouwenspersoon.

Ik sprak in die tijd met twee dochters over de niet afgestemde en abrupte ontslagplannen die voor hun ernstig zieke moeder werden gelanceerd door de behandelaren. De dochters, zelf veel te vroeg volwassen geworden met een moeder met psychotische episodes, de één zelfs voor de wet nog minderjarig, werden door het lot geplaatst in de rol van mantelzorger. Dit in een ontwikkelingsfase die normaal gesproken gedomineerd wordt door de eigen sociale en maatschappelijke ontplooiing. Ik kan me nog goed herinneren hoe indrukwekkend ik het vond te horen hoe goed deze dochters er in slaagden een gebalanceerde verhouding te blijven vinden, in liefdevolle, zorgzame en respectvolle verhouding tot hun moeder. De steun die zij elkaar konden geven in dit proces, zorgde er vermoedelijk voor dat ze hun eigen levens inclusief studies konden blijven voortzetten.

Hoe onthutsend was het om te zien hoe schraal de informatie was die de GGz instelling, die de zorg voor moeder verleende aan de dochters gaf. Het leek wel alsof de dochters onzichtbaar waren voor de hulpverleners, terwijl de dochters in het weekendverlof zeer belangrijk waren voor de veiligheid van de moeder, als in suicidepreventie. Vooral onthutsend omdat ik zelf decennia lang ervaring heb als GGz professional.

In het gesprek wat ik voerde met de dochters werd me duidelijk waar mijn werk vanaf dit moment over ging en gaat: de naasten helpen om gezien en gehoord te worden als samenwerkingspartner in de zorg. Perspectieven bij elkaar brengen. Een brug slaan naar de hulpverleners.

Het is een belangrijke uitdaging voor de GGz om meer oog voor mantelzorgers te hebben en op een goede manier met hen samen te werken. Over het hoofd gezien worden is zo’n beetje het ergste wat je kan overkomen in je positie als mantelzorger. Het vergroot de draaglast enorm, terwijl de omstandigheden al zoveel vragen van de draagkracht. De mantelzorger verdient meer respect en zorgvuldigheid. Het motto: “wie zorgt, praat mee” zegt het simpel.

Daar waar steeds meer partijen betrokken zijn, door transitie en ambulantisering, blijven de mensen die de cliënt al een leven lang kennen en zeer belangrijk zijn voor het herstel, nog al te vaak buiten het blikveld van de professionals.

De familievertrouwenspersoon is een samenwerkingspartner voor familie en naasten, om zorg goed af te stemmen en om de naasten gehoord en gezien te laten worden in de wereld van de GGz.

 

Nieuws

Project Sociaal Domein van start

De LSFVP start met familievertrouwenswerk in het sociaal domein. Dat betekent dat ook familie en naastbetrokkenen van cliënten die niet in zorg zijn bij een ggz-instelling aanspraak kunnen maken op de ondersteuning van een familievertrouwenspersoon.

Lees ons persbericht van 27-10-2016 >

Het Project Sociaal Domein start in twee proeftuinregio’s:

 • Rotterdam-Den Haag e.o.
 • Midden-Zuid-Limburg

In de regio Noord-Holland-Noord is familievertrouwenswerk in het sociaal domein al een feit sinds 2007.

Naar de projectinformatie >

Beleidsmakers over familievertrouwenswerk in het sociaal domein

Rob Laane, senior inkoper VGZ: “De verantwoordelijkheden van de verschillende domeinen waar cliënten zorg en ondersteuning vinden, zijn de laatste jaren behoorlijk versplinterd. Het is belangrijk dat het totale veld op een eenduidige manier wordt afgedekt.” Lees het interview met Rob Laane >

Marijke Vellekoop, beleidsmedewerker gemeenten GGZ Noord-Holland-Noord: “Juist in het sociale domein is ondersteuning van de familie hard nodig.” Lees het interview met Marijke Vellekoop >

Ervaringen van familie in het sociaal domein

Michael Brevius: “Via de advies- en hulplijn van de LSFVP raakte ik in gesprek met een familievertrouwenspersoon. Die wist merkbaar waar ik het over had,  was bekend met het ziektebeeld van mijn zus en met de procedures in de ggz.” Lees de ervaringen van familie in het sociaal domein >

Nieuws

LSFVP in het sociaal domein

 

Familievertrouwenswerk ggz start in het sociaal domein

Meer cliënten met psychische aandoeningen thuis

Familie en naasten van cliënten die specialistische geestelijke gezondheidszorg (ggz) ontvangen, kunnen ondersteuning vragen aan een familievertrouwenspersoon. Dat kunnen ze niet wanneer de cliënt is aangewezen op lokale hulpverleners en instanties. De familievertrouwenspersoon is nu namelijk niet werkzaam in de eerstelijnszorg en het sociaal domein. De LSFVP gaat met gemeenten en andere betrokkenen om tafel om dit wél mogelijk te maken en start hiervoor een project.

Meer informatie over dit project >

Minder cliënten met een psychische aandoening zijn in zorg bij een instelling. Ze worden steeds vaker ambulant begeleid, wonen thuis en/of komen niet in aanmerking voor specialistische zorg. Ze zijn meer aangewezen op lokale zorg- en welzijnsinstellingen en hebben te maken met andere hulpverleners en instanties: huisartsen, praktijkondersteuners ggz, gemeentelijke loketten, maatschappelijk werk, eerstelijns psychologen en sociale wijkteams. Dit heeft ook voor familie en naastbetrokkenen grote consequenties.

De familievertrouwenspersoon

Als de cliënt in behandeling is van een ggz-instelling, kunnen familie en naastbetrokkenen met hun vragen, zorgen en kritiek terecht bij een onafhankelijke familievertrouwenspersoon (fvp). De fvp luistert, wijst de weg, ondersteunt in het contact met de hulpverlener of instelling, en zoekt met de familie naar oplossingen als deze kritiek heeft op de ggz. Dat voorkomt spanningen en overbelasting bij de familie en zorgt ervoor dat die de cliënt op een goede manier kan ondersteunen, wat een positief effect heeft op de behandeling van de cliënt.

Ondersteuning van eigen kracht familie

De ondersteuning door een familievertrouwenspersoon ggz is voor familie nu niet beschikbaar als er geen behandelrelatie is met een ggz-instelling. Daar is wel toenemende behoefte aan bij familie. Zorgtaken zijn overgedragen aan gemeenten en verschoven naar andere zorgverleners, zoals de eerste lijn (huisartsen, praktijkondersteuners ggz). Gemeenten leggen de nadruk op de eigen kracht van familie en de inzet van personen en instanties uit de directe omgeving van de cliënt, waardoor de rol van de familie steeds belangrijker wordt. Vaak zijn gelijktijdig verschillende hulpverleners betrokken bij een cliënt. Of cliënten zijn ‘uitbehandeld’ en moeten van het ene domein naar het andere domein. Het is voor familie dan cruciaal om te weten waar ze terecht kan met vragen.

VWS-subsidie

De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) pleit voor familievertrouwenswerk in het sociaal domein. Sinds 2003 zijn familievertrouwenspersonen al actief binnen de gespecialiseerde ggz en hebben ze er hun meerwaarde bewezen. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ziet het belang daarvan en subsidieert het project ‘Familievertrouwenswerk in het sociaal domein’ tot medio 2018. In die twee jaar wil de LSFVP samen met andere betrokkenen (familie- en cliëntenorganisaties, eerstelijns zorgorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars, steunpunten mantelzorg en vrijwilligerswerk) het familievertrouwenswerk binnen het sociaal domein verder ontwikkelen. Hiervoor is een tweetal proefregio’s aangewezen: Rotterdam-Den Haag e.o. en Midden/Zuid-Limburg. Resultaat van het project: een beproefde methodiek en een plan van aanpak voor een landelijke uitrol van het familievertrouwenswerk in het sociaal domein.

Rob Jongejans, directeur LSFVP: “Ik verwacht dat in de toekomst een stijgend aantal naastbetrokkenen een beroep doet op een familievertrouwenspersoon in het sociaal domein. We zien nu al dat veel cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening sociaal en maatschappelijk beperkt functioneren. Familie en naastbetrokkenen hebben een belangrijke zorgtaak toegewezen gekregen. Hen ondersteunen kan enerzijds een onnodig beroep op zwaardere zorg voorkomen en anderzijds helpen familie meer invloed op het organiseren van zorg te geven. Hiermee wordt niet alleen bijgedragen aan betere zorg, maar is de ondersteuning door mantelzorgers ook langer vol te houden.”

Truus Bijker, familievertrouwenspersoon: “Als een cliënt vanuit specialistische zorg weer een plekje vindt in de maatschappij, zijn professionals vaak wel op de hoogte. Maar wie vertelt de familieleden wat zij wel of juist niet moeten doen? Ze voelen zich vaak hulpeloos, onzeker of kunnen het niet meer aan. Die spanningen leiden regelmatig tot gezondheidsklachten.”

Meer informatie

Peter van den Broek, projectleider LSFVP
p.vandenbroek@lsfvp.nl
telefoon 06 22998847

Printversie

LSFVP-Persbericht 17-10-2016 Familievertrouwenswerk ggz start in het sociaal domein

Nieuws

Onderzoek ‘De weg naar passende zorg’

Het Landelijk Platform GGz doet op verzoek van het ministerie van VWS onderzoek naar de wijze waarop mensen met psychische klachten langdurige zorg en ondersteuning vinden.

Hebt u recent (dus na 1 januari 2015) gezocht naar langdurige zorg of ondersteuning bij uw psychische klachten? Of bent u familielid van iemand met die ervaring? Dan wil het Landelijk Platform GGz graag met u (samen) praten over de volgende punten:

 • Krijgt u hulp van familie of naasten? Is dat voldoende of heeft u behoefte aan meer of andere zorg of ondersteuning?
 • Kunt u informatie over de mogelijkheden voor zorg of ondersteuning goed vinden?
 • Weet u waar u naartoe moet gaan voor het aanvragen van zorg of ondersteuning?
 • Met wie heeft u allemaal te maken bij (het vinden van) de zorg of ondersteuning?
 • Hoe lang duurde het voordat de zorg of ondersteuning geregeld was?
 • Sluit de zorg of ondersteuning aan bij uw behoefte?

Het Landelijk Platform GGz wil de resultaten uit dit onderzoek gebruiken om naar het ministerie van VWS duidelijk te maken hoe mensen met psychische klachten gemakkelijker passende zorg en ondersteuning kunnen vinden. U kunt helpen door uw ervaringen met ons te delen, zodat wij weten wat er goed gaat en wat er beter moet.

Ervaringen van cliënten en familie of naastbetrokkenen

Het onderzoek richt zich op diverse situaties. U kunt zich aanmelden als u of uw familielid of naaste:

 • zelfstandig thuis woont met mantelzorg
 • thuis woont met professionele zorg of ondersteuning, bijvoorbeeld via de ZVW of via de Wmo (gemeente), mogelijk met een PGB (persoonsgebonden budget)
 • in een beschermde woonvorm is gaan wonen met zorg en ondersteuning
 • in een kleinschalig wooninitiatief met zorg en ondersteuning is gaan wonen met een PGB.

Daarnaast zoekt men ervaringen van een specifieke groep, namelijk jongvolwassenen (18-25 jaar) met autisme

 • die thuis professionele zorg en ondersteuning krijgen, of
 • in een wooninitiatief wonen met zorg en ondersteuning en een PGB.

Persoonlijk interview

Als u wilt deelnemen aan dit onderzoek en uw ervaringen wilt delen, wordt er een afspraak gemaakt voor persoonlijk interview bij u thuis of op een locatie van uw voorkeur. Een medewerker van het Landelijk Platform GGz of van Ypsilon zal het gesprek met u voeren. De gesprekken vinden plaats in de periode september-november 2016. Het is ook mogelijk om deel te nemen aan een focusgroep.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden op de website van het Landelijk Platform GGz:

Ik meld me aan voor dit onderzoek >