Algemeen, Familie en naastbetrokkenen, Nieuws, Over de LSFVP, Uitgelicht

Naasten in kracht gaat door!

 

Goed nieuws voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid: Naasten in Kracht (NIK) krijgt een vervolg.

Zorgen dat naasten overeind blijven en hen steun bieden. Dat is het doel van de website www.naasteninkracht.nl. Maar we gaan verder… De komende tijd zullen we de website uit gaan bouwen naar een  ‘Naasten in Kracht – Community’.

 De unieke website, speciaal voor naasten zoals partners, kinderen, ouders, broers, zussen, vrienden en andere naasten van mensen met psychische klachten, biedt informatie, tips, inspiratie en steun. Vooral van elkaar! De tientallen ervaringsverhalen vormen het kloppend hart van de site. Naasten kunnen hun ervaringen insturen via www.naasteninkracht.nl

Naasten in Kracht – Community

Bij het vervolg werken we met een tiental cliënten-/familieorganisaties samen om te komen tot een community. De Naasten-in-Kracht Community bundelt ervaringen van naasten en zet ze in een interactieve omgeving. We zorgen ervoor dat een gebruiker sneller de juiste informatie vindt en dat via chatsessies naasten met elkaar in contact kunnen komen om ervaringen uit te wisselen. Dat geeft (h)erkenning en maakt dat mensen zich niet alleen voelen. Bovendien kunnen zij er tips uit halen die bij hen passen en al doende leren. Op elke tijd en vanaf elke plaats. Ook organiseren we schrijfworkshops en zullen we de informatie op de website verder uitwerken, zoals informatie over de ondersteuningsmogelijkheden die er zijn voor naasten. Dat is hard nodig, omdat door bezuinigingen deze ondersteuning voor naasten in de ggz vrijwel overal is weggevallen, terwijl het een sterke methode is om overbelasting te voorkomen en veerkracht te vergroten.

Naasten in Kracht is een samenwerkingsproject van de ADF Stichting, Caleidoscoop, Depressie Vereniging, Het Zwarte Gat, Impuls en Woortblind, Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen, MIND Familie- en Naastenraden, Labyrint-In Perspectief, NVA, Plusminus, Stichting Borderline, Stichting Naast, Stichting Zelfbeschadiging, en Ypsilon.
Marloes Martens is projectcoördinator. MIND Ypsilon is opnieuw penvoerder.

Het project is gestart op 1 september 2019 en loopt tot 1 maart 2021 en wordt gefinancierd door ZonMw.

Algemeen, Familie en naastbetrokkenen, Nieuws, Over de LSFVP, Uitgelicht

Onze nieuwe voorzitter Dick de Lange stelt zich voor

Een psychische ziekte. De ggz. Dat is ver weg. Dat is voor een ander.
Maar soms is het plotseling heel dichtbij.
Dan beland je opeens in een onbekende wereld en moet je opeens erkennen dat de wereld minder maakbaar is, dan je dacht.
Dat overkwam mij ook en leverde mij heel veel ervaringen op.
Emoties, soms machteloosheid of boosheid.
Teleurstellingen, maar ook weer hoop.
Blijheid als je familielid uit een dal opkrabbelt.
Bewondering bij buitengewone betrokkenheid van behandelaars, die je ook leren om om te gaan met situaties.

Vanuit die ervaringen ben ik betrokken geraakt bij de Familieraad van Rivierduinen.
Voor het herstel van een client is een actieve betrokkenheid van zijn omgeving essentieel. Samen (client, behandelaar en naastbetrokkenen) zijn we sterker.
Bij het definieren van het familiebeleid kwam de aanstelling van de FVP ook automatisch aan de orde.
Toen ontstond mijn eerste contact met de LSFVP.
Mijn contacten met behandelaren zijn altijd goed geweest, maar als je langere tijd in een Familieraad zit en meer contacten hebt, dan merk je dat dit niet altijd het geval is.
Het feit dat een instelling dit herkent en voortdurend wil verbeteren is een eerste stap.
Dat Rivierduinen uiteindelijk ook een onafhankelijke, professionele FVP wilde aanstellen was voor ons als Familieraad een belangrijke mijlpaal.
En een aantal jaren later is het geen punt van discussie meer, maar zoals het hoort in een volwassen organisatie.
De wijze waarop de FVP hun werk gedaan hebben, hebben dit mogelijk gemaakt.

Dick de Lange

Maar de wereld verandert snel.
Ambulantisering. Nieuwe wetgeving. Verschuiving van taken naar gemeenten. Andere inzichten over behandeling. Sociale media met soms ongenuanceerde meningen over verwarde personen of excessen.
De rol van de FVP zal hierdoor mee veranderen.
Met mijn ervaringen als familielid wil ik hiervoor mijn bijdrage leveren voor de LSFVP, zodat we samen kunnen werken aan herstel en vertrouwen in de toekomst.

Algemeen, Familie en naastbetrokkenen, Nieuws, Over de LSFVP, Uitgelicht

Afscheidsbrief van bestuurslid Titia Feldmann…

Wij zijn Titia zeer erkentelijk voor haar inzet in de negen (!) jaar dat zij bestuurslid was en wensen haar alle goeds. Zij blikt terug en vooruit in deze afscheidbrief:

Afscheid nemen noopt tot terugblikken. Wanneer begon ik ook weer precies als bestuurslid van de LSFVP? Ik vind de datum in een oud jaarverslag: 13 juli 2010. Ik ben inmiddels dus ‘over de datum’. Het bleek niet zo makkelijk nieuwe kandidaat-bestuurders te vinden. Maar 24 mei 2019 was echt mijn laatste bestuursvergadering, en gelegenheid tot kennismaken met twee nieuwe bestuursleden. Ik was verheugd over hun betrokkenheid en kennis van zaken.

In 2010 leidde de LSFVP een onzeker bestaan. Financiering was op projectbasis door het ministerie van VWS, René Borkus was interim-directeur en niet alle familievertrouwenspersonen (fvp’en) die verspreid over het land werkzaam waren, meestal in dienst van een instelling, zaten te wachten op aansluiting bij de nieuwe organisatie.


Titia Feldmann

René Borkus slaagde erin een basis van vertrouwen te leggen bij de fvp’en, bij het ministerie van VWS en bij de GGz instellingen. Toen de vooruitzichten positiever werden, kon een directeur worden aangesteld: Rob Jongejans en later kwam Toon Vriens als stafmedewerker. Nathalie Koeman was er in mijn beleving altijd al, als office manager die zorgde voor overzicht, rust en continuïteit.
De nieuwe directeur bracht waardevolle managementervaring mee uit een andere sector, maar begon zijn loopbaan in de ggz. Boeiend was het om te zien hoe Rob zich ontwikkelde tot een zeer betrokken leidinggevende, die door zijn grote inzet, door goed te luisteren, door er te zijn voor alle medewerkers en het gesprek aan te gaan, het vertrouwen wist te winnen van de fvp’en. Toon Vriens, die veel ggz-ervaring meebracht vanuit zijn Pandora-verleden, zette een (bij)scholingsprogramma op en organiseerde intervisiegroepen. Er kwam een methodiekboek tot stand, door gezamenlijke inzet van fvp’en en staf. Dit was de winnende formule, denk ik: we doen het samen, om gezamenlijk de professionele basis te versterken en de kwaliteit te borgen.

Als bestuurslid heb ik een paar landelijke themabijeenkomsten met fvp’en mogen meemaken. Een goede manier om inzicht te krijgen in wat het familievertrouwenswerk inhoudt, wat het betekent voor de naasten die er een beroep op doen en voor de professionals die het uitvoeren. Door de jaren heen heb ik de verandering waargenomen van fvp’en als professionele éénpitters naar fvp’en die elkaar bevragen en gezamenlijk staan voor de kwaliteit en de inhoud van hun werk.

Anno 2019 is er opnieuw sprake van een onzekere periode voor de LSFVP, nu door het marktdenken dat ook in de zorg is doorgedrongen en Europese regulering van die ‘markt’. Met de grote veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg, waardoor steeds meer mensen buiten instellingen behandeld worden, lijkt het vanzelfsprekend dat het familievertrouwenswerk ook buiten de instellingen beschikbaar is. Invoering van de nieuwe wet Verplichte GGz, die voorziet in een grotere rol voor familie en naasten, onderstreept die vanzelfsprekendheid.
Verantwoorde uitvoering van het familievertrouwenswerk vraagt een grote mate van deskundigheid op complexe terreinen als specifieke wet- en regelgeving, kennis van zorg en zorgorganisatie, kennis van psychiatrische aandoeningen en inzicht in familierelaties, kennis van de (plaatselijke regionale) sociale kaart en inzicht in de specifieke rol van de familievertrouwenspersoon en de grenzen daarvan.

Onafhankelijkheid en kwaliteitsborging zijn grote goederen die bij de LSFVP veilig zijn en niet zomaar aan een ‘marktpartij’ kunnen worden overgelaten.
Vertrouwenswerk is gebaseerd op vertrouwen, van mensen in penibele, pijnlijke, soms in hun beleving wanhopige situaties. Dit vertrouwen moet niet beschaamd worden!

Over de LSFVP

LSFVP-jaarverslag 2016: er gaat veel goed, maar nog niet alles

“Familie en naasten in de ggz hebben de tijd mee: de Inspectie, de Tweede Kamer én de beroepsgroep willen dat naasten worden betrokken en gehoord. Reden te meer om aan de bel te trekken als het niét gebeurt.” Dat zegt directeur Rob Jongejans in het jaarverslag 2016 van de LSFVP.

In dit jaarverslag leest u de signalen van familievertrouwenspersoon over de ggz en de problemen die naasten daarin tegenkomen. Daarnaast vindt u in het jaarverslag informatie over onze organisatie en het project ‘Familievertrouwenswerk in het sociaal domein’.

De publieksversie van ons jaarverslag is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de ggz en de positie van familie en naasten. Lees de publieksversie van het LSFVP-jaarverslag 2016 >

Voor ggz-professionals en beleidsmakers is ook een meer uitgebreide versie beschikbaar. Lees het LSFVP-jaarverslag 2016 voor ggz-professionals en beleidsmakers >

Over de LSFVP, Uitgelicht

Roxanne Vernimmen in bestuur LSFVP

Roxanne Vernimmen is voorzitter van de raad van bestuur van Altrecht en sinds kort ook bestuurslid bij de LSFVP. Ze noemt die stap een vanzelfsprekendheid. “Familie is een thema van me. Altrecht kreeg als eerste instelling een LPGGz-ster voor familiebeleid én ik was voorzitter van de werkgroep die de nieuwe generieke module Naasten opstelde. Dus dat telefoontje van de LSFVP zat zó in de lijn, dat ik geen nee kon zeggen.”

“Ik denk dat hulpverleners wel weten dat familie en naasten er echt toe doen en nodig zijn, maar het is nog niet zo gemakkelijk om dat praktisch te regelen. Krijg bijvoorbeeld maar eens alle partijen aan tafel op het juiste moment. En als de cliënt niet wil dat de familie betrokken wordt, wat doen je dan? Hoe houd je de vertrouwensband met de cliënt in takt terwijl je je ook om de familie bekommerd? Dat is best ingewikkeld.

De generieke module Naasten is wat dat betreft een doorbraak. Die zegt: je moet familie of naasten altijd bij de behandeling betrekken. Je mag bepaalde informatie niet doorgeven, maar dat is iets anders dan dat je de familie er niet bij betrekt op de een of andere manier. Dat is een stap die tien jaar geleden binnen de ggz nog niet genomen werd. Toen werd er gezegd: de cliënt wil het niet, dus onze handen zijn geboeid. Feitelijk was dat niet zo, maar zo werd er wel mee omgegaan.

De LSFVP wordt wel eens gezien als een club die alleen voor familie en naasten opkomt. Maar dat doen we ten gunste van de behandeling en het herstel van de cliënt. Op het moment suprême is er bij cliënten vaak de angst: voor wie is de hulpverlener, voor mij of voor mijn familie? Maar als ze weer in een andere fase zitten, realiseren ze zich vaak wat familie voor ze kan betekenen. Ik hoop dat de generieke module dat op zijn minst bespreekbaar maakt.”

[Foto: vanderleefotografie]

 

Over de LSFVP

Nieuw: LSFVP-brochure voor hulpverleners in de ggz

Hulpverleners weten niet altijd wat ze van de familievertrouwenspersoon kunnen verwachten. Wat doet een familievertrouwenspersoon precies? Wat zijn de professionele kaders waarbinnen hij of zij werkt? U leest het in onze nieuwe informatiebrochure voor hulpverleners in de ggz.

De brochure geeft hulpverleners informatie over:

  • het belang van familie en naasten voor behandeling en herstel
  • de ondersteuning die de familievertrouwenspersoon biedt
  • de professionele kaders van de familievertrouwenspersoon
  • de samenwerking van hulpverleners met de familievertrouwenspersoon en de LSFVP.

Bekijk of download de LSFVP-informatiebrochure voor hulpverleners in de ggz >

Brochures bestellen?

Stuur een mail naar info@lsfvp.nl met uw naam en adres en het aantal brochures dat u wilt ontvangen. De brochures worden u kosteloos toegestuurd.

Over de LSFVP

Project Sociaal Domein van start

De LSFVP start met familievertrouwenswerk in het sociaal domein. Dat betekent dat ook familie en naastbetrokkenen van cliënten die niet in zorg zijn bij een ggz-instelling aanspraak kunnen maken op de ondersteuning van een familievertrouwenspersoon.

Lees ons persbericht van 27-10-2016 >

Het Project Sociaal Domein start in twee proeftuinregio’s:

  • Rotterdam-Den Haag e.o.
  • Midden-Zuid-Limburg

In de regio Noord-Holland-Noord is familievertrouwenswerk in het sociaal domein al een feit sinds 2007.

Naar de projectinformatie >

Beleidsmakers over familievertrouwenswerk in het sociaal domein

Rob Laane, senior inkoper VGZ: “De verantwoordelijkheden van de verschillende domeinen waar cliënten zorg en ondersteuning vinden, zijn de laatste jaren behoorlijk versplinterd. Het is belangrijk dat het totale veld op een eenduidige manier wordt afgedekt.” Lees het interview met Rob Laane >

Marijke Vellekoop, beleidsmedewerker gemeenten GGZ Noord-Holland-Noord: “Juist in het sociale domein is ondersteuning van de familie hard nodig.” Lees het interview met Marijke Vellekoop >

Ervaringen van familie in het sociaal domein

Michael Brevius: “Via de advies- en hulplijn van de LSFVP raakte ik in gesprek met een familievertrouwenspersoon. Die wist merkbaar waar ik het over had,  was bekend met het ziektebeeld van mijn zus en met de procedures in de ggz.” Lees de ervaringen van familie in het sociaal domein >