Algemeen, Familie en naastbetrokkenen, Nieuws, Sociaal domein, Uitgelicht

Onderzoeksraad: ‘Versterk de positie van naastbetrokkenen binnen niet-verplichte zorg- en ondersteuningstrajecten, zoals dit nu ook binnen de Wvggz geregeld is.’

Dit is één van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in haar rapport ‘Zorg voor veiligheid, Veiligheid van mensen met een ernstige psychische aandoening en hun omgeving’. Uit het rapport spreekt dat de veiligheid van mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) en die van hun omgeving onvoldoende is geborgd in het huidige zorgsysteem. De complexe problematiek is daarnaast van invloed op hun zelfredzaamheid. Bovendien zijn zij voor zorg en hulp afhankelijk van veel verschillende organisaties, die niet vanzelfsprekend met elkaar samenwerken. Het rapport is gebaseerd op onderzoek naar aanleiding van zeven casussen waarbij de veiligheid van mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) en hun omgeving in het geding was. In de praktijk blijkt dat er op het gebied van veiligheid nog winst valt te boeken voor zowel patiënten als hun omgeving.

‘Het kost veel tijd om de juiste hulpbehoefte voor mensen met een EPA vast te stellen. Naast geestelijke gezondheidszorg (ggz) hebben zij ook vaak hulp nodig op het gebied van huisvesting, financiën, relaties, werk en dagbesteding. Als de hulpbehoefte eenmaal duidelijk is, kan het echter lang duren voordat een EPA- patiënt ook de juiste hulp krijgt aangeboden. De financieringsstructuren voor zorg en ondersteuning zijn nu niet ingericht op het bieden van de meervoudige hulp die deze kwetsbare groep nodig heeft. Wachttijden in de ggz en in het sociale domein belemmeren de toegang tot passende zorg en hulp. Daarbij komt dat zorgaanbieders zich terughoudend opstellen in het aanbieden van deze relatief dure zorg.’

‘Familie en hulpverleners doen vaak talrijke pogingen om deze personen, al dan niet gedwongen, te laten behandelen, medicatie te geven en ondersteuning te bieden zodat ze een enigszins normaal leven kunnen leiden. Een complicerende factor is dat personen met een EPA, als gevolg van hun aandoening, ook door eigen toedoen verder in de problemen kunnen komen. Schrijnend zijn de situaties die ondanks de betrokkenheid van familie, zorg- en hulpverlening, levensbedreigend escaleren, waardoor fors ingrijpen door de politie onontkoombaar is. Ook laat de praktijk aangrijpende dilemma’s in de zorg en hulpverlening zien, zoals in situaties van zelfverwaarlozing waarbij het recht op zelfbeschikking kan botsen met het recht om goede zorg te ontvangen. In sommige gevallen blijkt dat noch de betrokkenheid van familie, noch de zorg en hulpverlening konden voorkomen dat een persoon overleed aan de (in)directe gevolgen van zijn ernstige psychische aandoening.’

De Onderzoeksraad beveelt aan dat relevante partijen een akkoord sluiten dat specifiek is gericht op zorg en hulp aan mensen met een EPA. Dit moet leiden tot een samenhangend zorgaanbod dat nauw aansluit op de behoefte aan meervoudige en episodische zorg en ondersteuning op diverse levensterreinen, van mensen met een EPA.

Andere aanbevelingen zijn onder meer:

  • zorg voor één integraal budget van waaruit alle zorg en ondersteuning betaald wordt.
  • vergoed de kosten voor multidisciplinaire afstemming en samenwerking, het raadplegen van naastbetrokkenen, en het gezamenlijk leren van voorvallen.
  • genereer meer aandacht voor het delen van patiëntgebonden informatie op basis van de criteria ‘conflict van plichten’, ‘goed hulpverlenerschap’, en ’vitaal belang’
  • zorg voor een domeinoverstijgende manier van samenwerken, die gericht is op de meervoudige zorg- en ondersteuning van de patient.

 

Algemeen, Nieuws, Sociaal domein

Oog voor familie/naasten bij integrale aanpak mensen met (potentieel) gevaarlijk gedrag

Om samenhangende zorg te organiseren voor cliënten die (potentieel) gevaarlijk gedrag vertonen als gevolg van een psychische stoornis en/of een verstandelijke beperking is een integrale keten nodig. Die vraagt om samenwerking en afstemming over (zorg)sectoren heen. Hiervoor is een ‘ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg ontwikkeld (zie: http://www.continuiteitvanzorg.nl).

Integrale aanpak

De betrokkenheid van familie en naasten is nadrukkelijk onderdeel van de integrale aanpak. De beschikbaarheid van vertrouwenspersonen maakt deel uit van de aan familie/naasten te bieden ondersteuning.
De veldnorm vraagt partijen samen te werken in alle domeinen van de zorg en op het sociale terrein. Het gaat om een persoonsgerichte aanpak die passende zorg in aansluiting op de strafrechtelijke periode faciliteert. Het is de wens de ketenveldnorm te verbreden naar hulpverlening aan mensen die primair een gevaar voor zichzelf zijn (en niet voor de samenleving). In vier pilotregio’s (Brabant, Limburg, Midden Nederland, Oost Nederland) wordt nu gewerkt aan de implementatie van de ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg.

Uitgangspunten

Volgens de LSFVP bevestigt de ketenveldnorm het belang van:
• Een triadische aanpak: overleg tussen cliënt, hulpverlener en familie/naasten
• Samenwerking over sectoren en domeinen heen
• Oog voor draagkracht en ondersteuning van het informele netwerk (familie/naasten)
• Nabijheid en bereikbaarheid van vertrouwenspersonen
De LSFVP ondersteunt waar nodig de landelijke en regionale uitwerking van deze integrale aanpak in de praktijk.

Nieuws, Sociaal domein

Gemeentelijke ondersteuning van ggz-mantelzorgers

Zorgen voor een naaste met psychische problemen is een van de meest belastende vormen van mantelzorg. De familie kan daarbij goed ondersteuning gebruiken. Movisie organiseerde daarom 31 januari een inspiratiebijeenkomst voor gemeentelijke beleidsmedewerkers en professionals binnen het gemeentelijk domein. Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst werden zij geïnformeerd over initiatieven en werkwijzen waarmee zij mantelzorgers van mensen met psychische problemen kunnen ondersteunen.
De LSFVP verzorgde een bijdrage over het familievertrouwenswerk ggz en de beschikbaarheid daarvan voor familie/naasten als geen sprake is van een behandeling door een gespecialiseerde ggz-instelling.

Belangrijke rol familie/naasten

Familie en naasten spelen een cruciale rol rondom een persoon met psychiatrische problematiek en/of verslavingsproblemen. Zij zorgen vaak voor dit familielid – hun zoon, dochter, vader of moeder – met psychiatrische problemen. Of zij maken zich daar zorgen over en geven hierover signalen af aan hupverleners, al dan niet na een crisis of incident. Maar zij hebben zelf ook een ondersteuningsbehoefte. Gelukkig is daar steeds meer oog voor, ook binnen het gemeentelijk domein. Maar wel zijn veel hulpverleners en instanties meestal alleen gericht op de patiënt of persoon met verward gedrag en niet of minder de familie/naasten. Of familie/naasten lopen er tegen aan dat met een beroep op privacy zij niet betrokken worden. Dan wel kloppen familie/naasten tevergeefs overal aan met het signaal dat zaken uit de hand gaan lopen. Maar omdat dat nog niet is gebeurd kunnen hulpverleners/instanties weinig ondernemen, zeker als het familielid zelf (de patiënt) dat niet wil. En verder is er niet altijd kennis van de ggz en de betrokkenheid van familie aanwezig binnen het gemeentelijk domein, wat mede leidt tot een zekere handelingsverlegenheid.

Familievertrouwenswerk ggz ook in het sociaal domein

Met de veranderingen in de zorg en het sociaal domein spelen de zorg en ondersteuning zich steeds meer af buiten de gespecialiseerde ggz-instellingen. Hierbij zijn heel verschillende instanties en hulpverleners betrokken en vraagt veel afstemming en samenwerking tussen alle betrokkenen. Overgangen tussen domeinen en van algemene (ggz-)-voorzieningen naar gespecialiseerde ggz-organisaties en vice versa komen steeds vaker voor. Ook rond thema’s als de Regionale Aanpak mensen met Verward gedrag komt steeds meer oog voor de betrokkenheid van familie/naasten en de rol die de familievertrouwenspersoon daarbij kan hebben.

Wvggz

Verder treedt van 1 januari 2020 de Wet verplichte ggz in werking. De wet geeft familie en andere directbetrokkenen een expliciete betrokkenheid bij de beslissing over verplichte zorg. De wet regelt dat familievertrouwenspersonen advies en bijstand geven aan familie/naasten.
Familie/naasten zijn gebaat bij continuïteit in de ondersteuning in de gehele keten van zorg en op alle domeinen. Ook als het om familievertrouwenswerk gaat. In de periode 2016-2018 is hiermee ervaring opgedaan in een aantal proefregio’s. Vanaf 2019 wordt het familievertrouwenswerk ggz landelijk in alle regio’s geïmplementeerd. Hiermee komen voor alle hulpvragers regionaal werkende fvp’en beschikbaar met gemeenschappelijke faciliteiten – zoals een landelijke hulplijn – vanuit een landelijk bureau.

Tijdens de Movisie-bijeenkomst is aangegeven dat de LSFVP graag samen met gemeenten en lokaal werkende mantelzorgondersteuners en hulpverleners nagaat hoe het familievertrouwenswerk op het sociaal domein aan kan sluiten en er samengewerkt kan worden.

Algemeen, Familie en naastbetrokkenen, Nieuws, Sociaal domein, Uitgelicht

Adviesraden geven positie aan familie/naasten in de ggz

Bij de meeste personen met een (mogelijk) ernstig psychiatrisch aandoening zijn familie/naasten betrokken. Zij signaleren van dichtbij problemen en zorgen voor de patiënt. Ze voelen zich daarin nog niet altijd gezien, gehoord en gesteund door gemeenten. Met de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de aanpak van mensen met verward gedrag en de komst van de Wet verplichte ggz, neemt het belang daarvan toe. Adviesraden Sociaal Domein kunnen een belangrijke rol vervullen bij het positie geven van familie/naasten: binnen het gemeentelijk beleid én binnen de adviesraden zelf.

Lees hier het volledige bericht

Algemeen, Familie en naastbetrokkenen, Nieuws, Professionals in de ggz, Sociaal domein, Uitgelicht

Meer expertise in wijkteams én meer aandacht voor mantelzorgers.

Knelpunten in de zorg worden veruit het meest ervaren bij mensen met psychiatrische problemen, maar bijvoorbeeld ook bij mensen die zorg mijden en mensen met verslavingsproblemen, gedragsproblemen, of een combinatie van allerlei problemen.

NIVEL onderzoek wijst uit[1]: Knelpunten in de zorg worden veruit het meest ervaren bij mensen met psychiatrische problemen, maar bijvoorbeeld ook bij mensen die zorg mijden en mensen met verslavingsproblemen, gedragsproblemen, of een combinatie van allerlei problemen. Het is lastig deze mensen tijdig in beeld te krijgen, zodat al in een vroeg stadium hulp geboden kan worden. De zorgverleners signaleren daarnaast knelpunten in het zorgaanbod en de mogelijkheden om mensen door te verwijzen naar de juiste zorg.

Familievertrouwenspersonen van de LSFVP hebben inmiddels twee jaar ervaring bij de ondersteuning van mantelzorgers in het sociaal Domein. Vanuit deze ervaring onderschrijven familievertrouwenspersonen de bevindingen van het NIVEL. De LSFVP heeft daar belangrijke conclusies aan toe te voegen:

Ontbreken van expertise in wijkteams:
Familievertrouwenspersonen spraken in de afgelopen twee jaar veelvuldig met familieleden die zien dat de kwaliteit van zorg voor of de veiligheid van hun familielid niet gewaarborgd is. Mantelzorgers voelen zich enerzijds overvraagd of zijn onmachtig over het welzijn van hun zieke familielid. Het lukt vertrouwenspersonen vaak wel om zorg op gang te brengen maar constateren dat het ontbreekt aan én expertise maar vooral aan regie rond de zorg voor een psychiatrisch patiënt. Er wordt te weinig afgestemd, de continuïteit in het zorgplan ontbreek en mist een regisseur. De vertrouwenspersoon kan deze regierol niet op zich nemen, maar is wel in staat de familie te helpen bij aanspreken van professionals binnen de ggz om zo zorg voor naasten of contact met het de hulpverleners te verbeteren.

Meer betrekken van familie en naasten:
Mantelzorgers van psychiatrische cliënten raken vaak overbelast als er te weinig zorg is of wanneer een ziek familielid zorg weigert. In wijkteams zou aandacht voor de naasten kunnen leiden tot minder wanhoop en overbelasting als zorgverleners vaker actief proberen de familie te betrekken bij de zorg. Het wijkteam lijkt dergelijke expertise vaak te missen. Wij pleiten voor meer ggz-expertise en doorzettingsmogelijkheden in wijkteams evenals aandacht voor de mantelzorgers. Deze aandacht betaalt zich zeker uit.

Over de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen:
Familievertrouwenspersonen van de LSFVP hebben een achtergrond als professional in de GGZ zorg en ondersteunen familieleden die moeite hebben met de zorg voor psychiatrische patiënten, zich niet gehoord voelen of ervaren dat hun familielid met psychiatrische of verslavingsproblemen onvoldoende of onjuiste zorg krijgt. De familievertrouwenspersonen zijn verspreid over Nederland werkzaam en rechtstreeks bereikbaar via de telefoonnummers op onze website.

[1] NIVEL: Meer deskundigheid nodig voor complexe psychische problemen in de wijk

Sociaal domein

SCP: Mantelzorgers hebben hun grenzen in het geven van hulp bereikt

Gemeenten ondersteunen mantelzorgers nog te weinig, terwijl zij dit volgens de wet wel moeten doen. Dat staat in Zicht op de Wmo 2015 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat eind oktober 2017 verscheen. Volgens het rapport komt tijdens het keukentafelgesprek, waarin de gemeente bepaalt hoeveel zorg iemand krijgt, meestal niet aan bod wat mantelzorgers doen. Hoe zwaar het zorgen voor een naaste voor hen is en of ze daarbij ondersteuning zouden willen, is vaak geen onderwerp van gesprek. Ook blijkt het gebrek aan kennis over ggz-problematiek bij gespreksvoerders aan de keukentafel een hardnekkig probleem te zijn.

Als in een keukentafelgesprek mantelzorg inzetbaar lijkt, moet de gemeente volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) nagaan hoe het staat met de belasting van de mantelzorger. Ook moet worden vastgesteld of de mantelzorger ondersteuning wil. Maar liefst zes van de tien mantelzorgers zeggen dat ze wel ondersteuning nodig hebben, maar niet ontvangen. Twee derde van de mantelzorgers geeft aan dat hun grenzen in het geven van hulp zijn bereikt. Zij willen of kunnen niet meer hulp geven dan ze nu doen.

Mantelzorger behoefte aan meer zeggenschap

Al met al lijken er wel veel verschillende vormen van mantelzorgondersteuning beschikbaar te zijn in gemeenten, maar is het gebruik relatief gering, doordat mantelzorgers niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Bij ongeveer een zesde van de mantelzorgers leefde de wens om meer zeggenschap te hebben over de totale zorg die hun hulpbehoevende krijgt, inclusief die van professionele zorgverleners. Veel mantelzorgers waren ontevreden over het contact met de gemeente over de ondersteuning van de hulpbehoevende of van henzelf. Ze voelden vaak zich niet gehoord.

Familievertrouwenswerk ggz in het sociaal domein

De LSFVP helpt gemeenten om bij keukentafelgesprekken oog te houden voor familie en naasten. De familievertrouwenspersoon heeft kennis van de ggz en van de specifieke ondersteuningsmogelijkheden voor ggz-mantelzorgers. Mantelzorgers geven aan zich hierdoor wél gehoord te voelen. Met ondersteuning van de familievertrouwenspersoon kunnen ze beter omgaan met de situatie en houden ze het langer vol. Daardoor kan de cliënt daadwerkelijk langer thuis blijven wonen.

Leren hulp vragen

Het is een bekend gegeven dat mantelzorgers van mensen met een ernstige psychische aandoening zwaarder belast zijn dan andere mantelzorgers. Tegelijkertijd zijn zij terughoudend in het vragen van hulp binnen hun eigen netwerk. Uit schaamte, omdat ze hun omgeving er niet mee willen lastigvallen of omdat ze niet weten bij wie ze voor wat kunnen aankloppen.

Ypsilon ontwikkelde een toolkit met instrumenten die mantelzorgers in de ggz helpen om hun vraag zó te stellen, dat ze daadwerkelijk hulp krijgen vanuit hun netwerk. De toolkit wordt gepresenteerd op de Dag van de Mantelzorg 2017.

Meer informatie over de toolkit vindt u op de website van Ypsilon >

Meer informatie over mantelzorg en mantelzorgondersteuning vindt u op de website van Mezzo >

 

Sociaal domein

Vertrouwen in de toekomst: ja en nee

“Het nieuwe kabinet roept op tot ‘Vertrouwen in de toekomst’. Dat is iets wat familie en naasten van mensen met ernstige psychiatrische problemen niet altijd meer kunnen opbrengen. Psychiatrische aandoeningen zijn vaak lastig behandelbaar. Goede en slechte perioden wisselen elkaar af. Dan is het van belang dat de situatie voor naasten hanteerbaar blijft.” LSFVP-projectleider Peter van de Broek ziet daar zeker aanknopingspunten voor in het regeerakkoord. Maar hij ziet ook risico’s.

Meer aandacht voor mantelzorgers

“Positief is de grote aandacht voor kwetsbare groepen en de investering in mantelzorg- en cliëntondersteuning. Verder zet het kabinet in op integrale zorg voor ggz-cliënten buiten de instelling, toegang tot de Wet langdurige zorg voor cliënten die langdurige zorg nodig hebben en een beter vangnet voor mensen met verward gedrag. Allemaal zaken waar naasten in de ggz baat bij kunnen hebben.”

Naasten vangen het capaciteitsprobleem op

“De ambulantisering en de beweging van tweedelijnszorg naar de eerste lijn zet de komende jaren gewoon door. Verder moet een nieuw ‘hoofdlijnakkoord’ leiden tot een bezuiniging van € 100 miljoen. De vraag is hoe dit zich verhoudt tot de huidige wachtlijsten in de ggz. De ambulantisering heeft geleid tot een versnelde afbouw van de opnamecapaciteit van instellingen, zonder dat er buiten de instelling al voldoende zorgaanbod is. En door die beperkte capaciteit kunnen basis-ggz en huisartsen patiënten lastig doorverwijzen naar een instelling. Mensen met psychiatrische problemen krijgen daardoor niet de zorg die ze nodig hebben. Maar ook hun naasten komen in een lastiger pakket, want die kunnen niet zeggen dat ‘er even geen capaciteit is’.”

Laat ook naasten participeren

“Het kabinet zet de beweging door om mensen met psychiatrische problemen zo veel mogelijk mee te laten doen in de samenleving en stigmatisering tegen te gaan. Dit streven mag verbreed worden tot de naasten van cliënten. Meedoen betekent ook voorkomen dat crisissituaties ontstaan, dat mensen voor gesloten deuren staan en van het kastje naar de muur worden gestuurd. Alleen dán kunnen naasten en mantelzorgers het volhouden. En ook al zijn niet alle psychiatrische problemen behandelbaar, de situatie kan best hanteerbaar blijven.”

Familievertrouwenspersoon in het sociaal domein

“Met het project Sociaal Domein werkt de LSFVP aan de beschikbaarheid van familievertrouwenswerk buiten de instellingen, dus in de basis-ggz, de huisartsenpraktijk en binnen het gemeentelijk aanbod. De familievertrouwenspersoon kent de ggz en het zorgaanbod, helpt naasten betrokken te blijven bij de behandeling van de cliënt en geeft ze adviezen om zelf overeind te blijven. Want vertrouwen in de toekomst, dat verdient iedereen.”

Peter van den Broek is projectleider Familievertrouwenswerk in het sociaal domein

Meer informatie over dit project > 

 

Sociaal domein

Het is één groot oerwoud, er is niemand die vindt dat het probleem bij hem hoort

“Naasten in de ggz zijn geen mantelzorgers in de traditionele zin van het woord. En als ze het wél zijn, hebben ze dat zelf meestal niet eens door.” Fred Besemer, familievertrouwenspersoon in het sociaal domein, is stellig: “Zorgen voor een familielid met een psychische aandoening kan heel zwaar en eenzaam zijn. Of dat familielid nou bij je in huis woont of vijftig kilometer verderop.”

Mensen met psychiatrische problemen worden tegenwoordig steeds minder vaak opgenomen in een instelling, of verblijven er maar kort. Zodra iemand in de ogen van de behandelaar naar huis kán, gebeurt dat meestal ook. Daarmee wordt automatisch een groter beroep gedaan op familie en naasten. Fred Besemer: “Vooral naasten die ook mantelzorger zijn, worden steeds zwaarder belast. Wanneer je naaste bent van iemand die is opgenomen en je maakt je zorgen of bent ontevreden over de behandeling, dan kun je terecht bij de familievertrouwenspersoon in de instelling. Maar als iemand nog niet is opgenomen of niet meer in behandeling is bij de ggz, dan is het vinden van ondersteuning helemaal niet zo gemakkelijk.”

Naar huis met een receptje

“Regelmatig komen deze naasten aan het eind van hun Latijn bij de huisarts. Die kijkt alleen naar degene die voor hem zit en heeft geen weet van wat er zich thuis allemaal afspeelt. Meestal komen de spanning, vermoeidheid en wanhoop van de naaste wel aan bod in het consult, maar uit schaamte wordt er niet gesproken over de psychische problematiek van zoon, dochter of partner. En dus gaat de naaste met een receptje voor kalmeringstabletten weer naar huis. En wanneer iemand het wél aandurft om het onderwerp aan te snijden, dan zegt de huisarts wellicht: ’Laat uw kind of partner zelf maar langskomen’. Nou, dan kun je op je vingers natellen dat er uiteindelijk niks gebeurt. Want dat is nou juist het probleem: die gaat niet uit zichzelf naar de huisarts. Met hem of haar ‘gaat het prima’, toch? Dan sta je er als naaste echt alleen voor. Waar kun je terecht? Het Wmo-loket, het Centrum voor Jeugd en gezin, het sociaal wijkteam, of toch het Steunpunt Mantelzorg? Van de week zei een moeder nog tegen me: ‘Het is één groot oerwoud, er is niemand die vindt dat het probleem bij hem hoort.’”

Familievertrouwenspersoon omarmt probleem

“Ik vind als familievertrouwenspersoon wél dat het probleem bij mij hoort. Ik luister en adviseer over wat ik kan doen. En anders zorg ik voor een warme overdracht naar een instantie die de gevraagde ondersteuning kan bieden. Bijvoorbeeld een organisatie waar de moeder een cursus kan volgen die haar sterker maakt in het contact met haar zoon, zodat hij uiteindelijk wel hulp gaat vragen. Ik zal nooit tegen iemand zeggen: ‘U bent hier aan het verkeerde loket’. Ook laat ik naasten niet zomaar los: ik loop een tijdje mee om te kijken of het allemaal goed gaat. Zo niet, dan kan ik de naaste ondersteunen bij gesprekken over de situatie met zorgprofessionals en dienstverleners.“

Samenwerken met naasten

“In Den Haag, één van de regio’s waar ik werk, loopt momenteel een ggz-pilot ‘Naasten’. Het doel is om meer aandacht te schenken aan de familie en naasten van psychiatrische patiënten, zowel binnen als buiten de instellingen. Deelnemers zijn de gemeente, de zorgverzekeraar, Parnassia GGZ, het Haags Steunsysteem, Stichting Kompassie en de LSFVP. We delen kennis en proberen tot een betere samenwerking te komen tussen hulpverlenende en dienstverlenende instanties. Want dat is wat er meestal aan scheelt: iedereen doet z’n stinkende best, maar niemand werkt samen. In Den Haag zie je nu al dat dit nieuwe samenwerkingsverband werkt!”

Meer kennis, minder stigma

“Mantelzorgorganisaties hebben veelal weinig ervaring met de ggz. Medewerkers of vrijwilligers zijn misschien ook wel een beetje bang voor de psychiatrie. Dat is niet raar, er heerst in onze samenleving nu eenmaal een enorm stigma rondom mensen met een psychiatrische aandoening. Dat wordt de laatste tijd helaas niet minder. Soms begrijpen ouders en partners ook te weinig van de denktrant in de ggz. Ik heb bijvoorbeeld gehoord van naasten dat er werd gezegd door een ondersteuner: ‘Zet je zoon gewoon de deur uit of anders bel je de politie maar.’ Wat moet een naaste met zo’n advies? Die voelt zich totaal niet gehoord.

Om naasten de rol te laten spelen die van hen wordt gevraagd, zou er bij mantelzorgorganisaties meer kennis moeten komen over ziektebeelden. Meer ervaring en meer kennis van de psychiatrie levert ook meer respect op voor de patiënt en zijn naasten. Dat zorgt uiteindelijk voor minder stigma en daar is iedereen bij gebaat. Mantelzorgorganisaties zijn zich dat bewust en zoeken daarom samenwerking met de LSFVP. Ze weten dat ze voor complexere vragen en klachten een beroep kunnen doen op onze expertise.“

Meer informatie over het project ‘Familievertrouwenswerk in het sociaal domein’ >