Den Haag start pilot om naasten beter te ondersteunen.

Naasten spelen een belangrijke rol bij mensen met een psychische kwetsbaarheid. De gemeente Den Haag wil dit directe netwerk benutten als steunsysteem maar daarbij in de gaten houden wat dat aankan en wat naasten nodig hebben. Om dit uit te zoeken start in november een pilot. Het familievertrouwenswerk ggz maakt deel uit van de ondersteuning waarop familie/naasten een beroep kan doen.

Trampoline
Voor steun en begrip wenden veel mensen met een psychische kwetsbaarheid zich tot formele voorzieningen die in de wijk aanwezig zijn. Tal van organisaties en initiatieven dragen op hun manier een steentje bij aan het herstel van inwoners. In de gemeente Den Haag vond men dat het aanbod nog onvoldoende gecoördineerd is en onvoldoende aansluit op wat inwoners met een psychische kwetsbaarheid nodig hebben en belangrijk vinden. Vanaf november 2018 start er daarom in een aantal wijken in de gemeente Den Haag een pilot onder de titel “De Trampoline”.

De trampoline symboliseert dat het niet alleen een vangnet is maar ook tot doel heeft je een spong voorwaarts te doen maken. De pilot beoogt de stad inclusiever te maken voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid en hun familie en naasten. De vraag die daarin centraal staat: Hoe zorgen we ervoor dat het netwerk van organisaties in de wijk optimaal is uitgerust om herstel te bevorderen en uitval te voorkomen?

Draagkracht en draaglast in balans
“De Trampoline” focust op de rol die de naasten van de cliënt en de voorzieningen in de wijk kunnen spelen. Het bieden van steun aan een naaste met een psychische kwetsbaarheid kan een hoge druk op iemand leggen. Om tot een stabiele verhouding tussen de inwoners met de kwetsbaarheid en hun directe omgeving te komen, moet de draagkracht en de draaglast in balans gebracht worden. Ook vraagt dit van het netwerk dat zij duidelijk kunnen maken waarin zij wel en niet ondersteund kunnen worden. Zij moeten zogezegd in staat gesteld kunnen worden om steun te bieden, ofwel ge-empowered worden.

In de formele ondersteuning en zorg wordt de rol die naasten (kunnen) spelen mondjesmaat erkend, maar zij worden vaak nog niet bij de vormgeving van de ondersteuning betrokken. Hoe kan het netwerk van de inwoners omgevormd worden tot een steunsysteem, dat van betekenis is in het bevorderen van herstel en voorkomen van uitval, zonder dat het hun spankracht overstijgt? En welke rol kunnen de formele voorzieningen spelen om dat netwerk in positie te brengen en houden?

Samenwerking familie beter voor patiënt
De partijen die betrokken zijn bij deze pilot zijn de gemeente Den Haag, Menzis, (een GGZ-team van) Parnassia, Het Haags Steunsysteem (HSS) Indigo Preventie en de Landelijke Stichting Familie Vertrouwenspersonen (LSFVP).

Fred Besemer is vanuit de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen betrokken bij dit project. “De LSFVP ontwikkelt binnen de pilot onafhankelijke ondersteuning op het moment dat familie en naasten vast lopen. Wij helpen hen weer grip te krijgen op hun leven.

Fred Besemer

Belangrijk is dat zorgprofessionals zich gaan realiseren dat in de meeste gevallen een soepele samenwerking met de familie en naasten leidt tot betere behandeling en betere behandelperspectieven voor de cliënt. Dat heeft tevens een preventieve werking voor zwaar belaste mantelzorgers. De fvp heeft daarin een adviserende en consulterende rol naar zorgprofessionals en een steunende rol naar hulpvragers die zich tot de fvp richten. Wij werken daarbij in de Haagse regio samen met enkele netwerkpartners waaronder het Haags Steunsysteem. Mede door de pilot leren we elkaar beter kennen zodat hulpvragers beter kunnen worden doorverwezen en geholpen door de juiste mensen.”

Meer over dit project leest u op http://www.werkagendamenzisgemeenten.nl/projectpagina-solide-vangnet-in-de-wijk/

Terug