Oog voor familie/naasten bij integrale aanpak mensen met (potentieel) gevaarlijk gedrag

Om samenhangende zorg te organiseren voor cliënten die (potentieel) gevaarlijk gedrag vertonen als gevolg van een psychische stoornis en/of een verstandelijke beperking is een integrale keten nodig. Die vraagt om samenwerking en afstemming over (zorg)sectoren heen. Hiervoor is een ‘ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg ontwikkeld (zie: http://www.continuiteitvanzorg.nl).

Integrale aanpak

De betrokkenheid van familie en naasten is nadrukkelijk onderdeel van de integrale aanpak. De beschikbaarheid van vertrouwenspersonen maakt deel uit van de aan familie/naasten te bieden ondersteuning.
De veldnorm vraagt partijen samen te werken in alle domeinen van de zorg en op het sociale terrein. Het gaat om een persoonsgerichte aanpak die passende zorg in aansluiting op de strafrechtelijke periode faciliteert. Het is de wens de ketenveldnorm te verbreden naar hulpverlening aan mensen die primair een gevaar voor zichzelf zijn (en niet voor de samenleving). In vier pilotregio’s (Brabant, Limburg, Midden Nederland, Oost Nederland) wordt nu gewerkt aan de implementatie van de ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg.

Uitgangspunten

Volgens de LSFVP bevestigt de ketenveldnorm het belang van:
• Een triadische aanpak: overleg tussen cliënt, hulpverlener en familie/naasten
• Samenwerking over sectoren en domeinen heen
• Oog voor draagkracht en ondersteuning van het informele netwerk (familie/naasten)
• Nabijheid en bereikbaarheid van vertrouwenspersonen
De LSFVP ondersteunt waar nodig de landelijke en regionale uitwerking van deze integrale aanpak in de praktijk.

Terug