Vertrouwen in de toekomst: ja en nee

“Het nieuwe kabinet roept op tot ‘Vertrouwen in de toekomst’. Dat is iets wat familie en naasten van mensen met ernstige psychiatrische problemen niet altijd meer kunnen opbrengen. Psychiatrische aandoeningen zijn vaak lastig behandelbaar. Goede en slechte perioden wisselen elkaar af. Dan is het van belang dat de situatie voor naasten hanteerbaar blijft.” LSFVP-projectleider Peter van de Broek ziet daar zeker aanknopingspunten voor in het regeerakkoord. Maar hij ziet ook risico’s.

Meer aandacht voor mantelzorgers

“Positief is de grote aandacht voor kwetsbare groepen en de investering in mantelzorg- en cliëntondersteuning. Verder zet het kabinet in op integrale zorg voor ggz-cliënten buiten de instelling, toegang tot de Wet langdurige zorg voor cliënten die langdurige zorg nodig hebben en een beter vangnet voor mensen met verward gedrag. Allemaal zaken waar naasten in de ggz baat bij kunnen hebben.”

Naasten vangen het capaciteitsprobleem op

“De ambulantisering en de beweging van tweedelijnszorg naar de eerste lijn zet de komende jaren gewoon door. Verder moet een nieuw ‘hoofdlijnakkoord’ leiden tot een bezuiniging van € 100 miljoen. De vraag is hoe dit zich verhoudt tot de huidige wachtlijsten in de ggz. De ambulantisering heeft geleid tot een versnelde afbouw van de opnamecapaciteit van instellingen, zonder dat er buiten de instelling al voldoende zorgaanbod is. En door die beperkte capaciteit kunnen basis-ggz en huisartsen patiënten lastig doorverwijzen naar een instelling. Mensen met psychiatrische problemen krijgen daardoor niet de zorg die ze nodig hebben. Maar ook hun naasten komen in een lastiger pakket, want die kunnen niet zeggen dat ‘er even geen capaciteit is’.”

Laat ook naasten participeren

“Het kabinet zet de beweging door om mensen met psychiatrische problemen zo veel mogelijk mee te laten doen in de samenleving en stigmatisering tegen te gaan. Dit streven mag verbreed worden tot de naasten van cliënten. Meedoen betekent ook voorkomen dat crisissituaties ontstaan, dat mensen voor gesloten deuren staan en van het kastje naar de muur worden gestuurd. Alleen dán kunnen naasten en mantelzorgers het volhouden. En ook al zijn niet alle psychiatrische problemen behandelbaar, de situatie kan best hanteerbaar blijven.”

Familievertrouwenspersoon in het sociaal domein

“Met het project Sociaal Domein werkt de LSFVP aan de beschikbaarheid van familievertrouwenswerk buiten de instellingen, dus in de basis-ggz, de huisartsenpraktijk en binnen het gemeentelijk aanbod. De familievertrouwenspersoon kent de ggz en het zorgaanbod, helpt naasten betrokken te blijven bij de behandeling van de cliënt en geeft ze adviezen om zelf overeind te blijven. Want vertrouwen in de toekomst, dat verdient iedereen.”

Peter van den Broek is projectleider Familievertrouwenswerk in het sociaal domein

Meer informatie over dit project > 

 

Terug